Δημόσιοι διαγωνισμοί- συμβάσεις/ Public Tenders- Procurement

Δημόσιοι διαγωνισμοί- Public Tenders- Procurement

Στον τομέα των Δημοσίων Διαγωνισμών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας μας παρέχει ολοκληρωμένη συνδρομή στους πελάτες μας, με κάλυψη όχι μόνο νομική αλλά και λογιστική.

Η πολυνομία, η ανάγκη επικοινωνίας με τις Αναθέτουσες Αρχές,οι ασάφειες των Διακηρύξεων και η χρήση νομικής ορολογίας στα σχετικά κείμενα, καθιστά απαραίτητη τη συμβολή της ομάδας μας, ώστε, με την κατάλληλη καθοδήγηση, οι πελάτες μας να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς όλων των κλάδων, πληρώντας όλους τους τυπικούς όρους συμμετοχής τους.Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Α) Μελέτη Διακήρυξης-Καταγραφή των υποχρεώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής

Β) Προετοιμασία δικαιολογητικών που απαιτούν νομική επιμέλεια (Υπεύθυνες Δηλώσεις- ΤΕΥΔ- Ένορκες) και καθοδήγηση για την έκδοση τους.

Γ) Προετοιμασία των φακέλων προς κατάθεση με βάση τις τυπικές προδιαγραφές κάθε διαγωνισμού (δικαιολογητικών, τεχνικής, οικονομικής προσφοράς).

Δ) Κάλυψη και Υπεράσπιση του συμμετέχοντος στην περίπτωση ανάγκης για υποβολή ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είτε κατά όρου της διακήρυξης είτε στη συνέχεια κατά συνδιαγωνιζομένου.

Ε) Υποστήριξη των πελατών καθ’ όλη τη διαγωνιστικήδιαδικασία Στη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές, την υποστήριξη των πελατών μας με την παροχή συμβουλών καιοδηγιών χειρισμού των υποθέσεών τους, τη σύνταξη ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον Επιτροπών και αναθετουσών αρχών.

ΣΤ) Καθοδήγηση και υποβολή εκ μέρους των πελατών μας, προσφορών σε διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

Λογιστική – Οικονομοτεχνική υποστήριξη

Για την εξασφάλιση της ορθής, νόμιμης αλλά και πιο συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς του πελάτη μας, καθώς και για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των εγγράφων της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στην σύνταξη επιτυχημένων οικονομικών προσφορών.

Δικαστική υποστήριξη

Η παροχή πλήρους νομικής συνδρομής στους πελάτες μας ολοκληρώνεται με την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης τους ενώπιον δικαστηρίων διοικητικών ή και αστικών , όπου άγονται οι με τις αναθέτουσες αρχές προκύπτουσες διαφορές. Μεταξύ των υπηρεσιών μας περιλαμβάνονται τόσο η σύνταξη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεων ακύρωσης και αγωγών, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων όσο και η επ’ ακροατηρίωπαράσταση για την υποστήριξη των ενδίκων μέσων.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close