Οι εξελίξεις στην επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των «νέων ασφαλισμένων » και η σχεδόν αναγκαστική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ ( εγκύκλιος αρ. 4/20.3.2015 )

Τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της επιλογής ασφαλιστικού φορέα από τους νέους ασφαλισμένους μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σφραγίζει η   αρ. 4/20.3.2015και με αριθμό πρωτοκόλλου .: ΔΙΑΣΦ/Φ14/3/432146  διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΑΕ , η οποία έρχεται σε συνέχεια της από 2/12/2014 υπουργικής απόφασης Αριθμ. Φ.10035/18679/304  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΦΕΚ Β’ 3347/12-12-2014) και εξειδικεύει τα, όσα η παραπάνω απόφαση περιγράφει . Σημειωτέον ότι τόσο η εγκύκλιος , όσο και η υπουργική απόφαση έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014.

Ουσιαστικά με την εγκύκλιο αυτή , γίνεται πλέον σαφές ότι τα περιθώρια για τους νέους ασφαλισμένους , που απασχολούνται παράλληλα και ως εκ τούτου , είχαν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και απέφευγαν την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, στενεύουν δραματικά. Ο νόμος , η υπουργική απόφαση , αλλά και ο ΟΑΕΕ , με την επίμαχη εγκύκλιο του , καθώς στο τέλος της ημέρας, ο ΟΑΕΕ είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή των παραπάνω , καθιστούν σαφές ότι με λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ανά μήνα από 7.4.2014 και εφεξής, οι παραλλήλως απασχολούμενοι  δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους.

Πιο αναλυτικά η εγκύκλιος, μεταξύ άλλων  αναφέρει:

«…Σύμφωνα με την αρ. 22/15-1-2015 απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΕ ισχύουν και εφαρμόζονται από 7/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014).- Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις «νέοι» ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους….1.2. – «Νέοι» ασφαλισμένοι που είχαν λάβει εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ έως τις 6/4/2014, με τις διατάξεις του άρθρου 39του ν.2084/1992 όπως ίσχυαν, εξετάζονται ως προς την προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 και της άνω υπουργικής απόφασης, μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης.

2. – Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν να έχουν οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα με δραστηριότητες υπαγόμενες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, μόνον εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε φορά η παράλληλη απασχόλησή τους.

2.1 – Η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν εξετάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Για τους ενδιάμεσους μήνες της ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το χρονικό διάστημα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργίας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ή λόγω απεργίας συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση των 25 ΗΑ ανά μήνα για όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών, με την προϋπόθεση ότι συνυπολογιζόμενων των ανωτέρω συμπληρώνονται 25 ΗΑ ανά μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών. Π.χ. Πολυαπασχολούμενος που έχει επιλέξει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως φορέα ασφάλισής του πραγματοποίησε κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015 απεργία χρονικού διαστήματος δύο ημερών. Ο ανωτέρω θεωρείται ότι πραγματοποίησε 25 ΗΑ για τον εν λόγω μήνα εφόσον με συνυπολογισμό των ημερών απεργίας συμπληρώνει 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Ειδικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ΗΑ εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού. Ως πλήρης αριθμός ημερών ασφάλισης νοείται το σύνολο των εργάσιμων ημερών του μήνα Φεβρουαρίου.

3. – Οι «νέοι» ασφαλισμένα, α οποίοι έχουν κατά τα ανωτέρω δικαίωμα επιλογής φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υποβάλλουν σχετική δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα της επιλογής τους καθώς και στον μη επιλεγέντα ασφαλιστικό φορέα και στον εργοδότη ή εργοδότες εντός έξι (6) μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κάθε φορά δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα.

Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

3.1. – Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα εντός της εξάμηνης προθεσμίας ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον φορέα που ανήκει η πρώτη, κατά σειρά, αναληφθείσα δραστηριότητα σε κάθε διάστημα παράλληλης απασχόλησης.

Εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης συμπληρώνονται 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εάν κάποιο μήνα (πλην του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης που δεν εξετάζεται) δεν έχει 25 ΗΑ υπάγεται στον ΟΑΕΕ. Εάν προηγείται χρονικά η ανάληψη της αυτοαπασχόλησης ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

3.2. – Στην περίπτωση μεταβολής εργοδότη από παράλληλα απασχολούμενο που έχει επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, υποβάλλεται νέα δήλωση επιλογής φορέα εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής εντός της προθεσμίας αυτής καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εφαρμοζομένων όσων αναφέρθηκαν στην παρ. 3.1.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πολυαπασχολούμενος επαναπροσλαμβάνεται από τον ίδιο εργοδότη.

Εάν δεν μεσολαβεί οποιοδήποτε κενό διάστημα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη – από τον ίδιο ή από διαφορετικό εργοδότη – δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης επιλογής φορέα.

4. – Οι «νέοι» ασφαλισμένοι που έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα κατά τα ανωτέρω, ασφαλίζονται στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης της επιλογής τους. Εάν ο φορέας επιλογής τους δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης τότε, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του φορέα που θα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης αν δεν ασκούσαν το δικαίωμα επιλογής.

4.1. – Ο αυτοαπασχολούμενος που επέλεξε ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισής του το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης μισθωτής εργασίας δύναται να ασφαλιστεί προαιρετικά και στον ΟΑΕΕ, με δήλωσή του που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης.

5. – Εκκρεμείς την 7/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4254/2014) αιτήσεις και ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται με τις προϋποθέσεις του Ν. 4254/2014 και της Υπουργικής Απόφασης.

6. – Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει η μία εκ των δύο.

Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ απαιτείται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου να αναφέρεται ότι οι ημέρες ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι 25 ανά μήνα και ότι υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΟΑΕΕ την τυχόν διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθώς και ενδεχόμενη επαναπρόσληψή του σε άλλο εργοδότη.

7. – Σε περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από τον ΟΑΕΕ όπου διαπιστώνεται μετά τη λήξη της ότι ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητας που έπεται της τελευταία χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής.

8. – Για τον έλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης πραγματοποίησης 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η χορηγούμενη κάθε φορά εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ (αρχικά ή συνέχιση/παράταση αυτής) είναι εξάμηνης διάρκειας.

8.1 – Στην περίπτωση των συμβασιούχων με σύμβαση διάρκειας μικρότερης του εξαμήνου, και εφόσον προκύπτει η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για 25 ΗΑ ανά μήνα, η χορηγούμενη εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ είναι ίση χρονικά με τη διάρκεια της σύμβασης.

8.2 – Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για συνέχιση της ήδη χορηγηθείσας εξαίρεσης δεν επέχει θέση νέας δήλωσης επιλογής φορέα.

9. – Στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4254/2014 και της άνω υπουργικής απόφασης εμπίπτουν όλοι οι εντασσόμενοι τομείς στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ.

10. – Η παρούσα εγκύκλιος έχει εφαρμογή μόνο στους νεοασφαλισμένους, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λόγω παράλληλης απασχόλησής τους. Για τους λοιπούς νεοασφαλισμένους για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ ΕΤΑΑ) εξακολουθούν να ισχύουν οι εγκύκλιοι με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει….»

Ας σημειωθεί εδώ , ότι από τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι  του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίοι αμείβονται μέσω εργοσήμου (άρθρο 21 παρ. 6 ν. 3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 74 ν.4144/2013).

Επίσης για τους απασχολούμενους ως ρητινοσυλλέκτες και δασεργάτες και τους απασχολούμενους στην εξόρυξη σμύριδας η ως άνω υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι προαιρετική.

Με βάση όλα τα παραπάνω , αυτά που οφείλουν να συγκρατήσουν οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι , είναι ότι

  • Πλέον τα παράθυρα για επιλογή ως φορέα ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και όχι του ΟΑΕΕ , μικραίνουν
  • Για να υπάρχει δικαίωμα επιλογής του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ως φορέα , η ασφαλιστική κάλυψη από τον εργοδότη πρέπει να είναι πλήρης μέσα στον μήνα και όχι αποσπασματική και εννοείται συνεχής.
  • Εάν πολυαπασχαλούμενος ασφαλισμένος έχει επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφαλίσεως το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , σε περίπτωση που αλλάξει   εργοδότη και εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη, πρέπει μα υποβάλει νέα δήλωση επιλογής φορέα εντός εξαμήνου! Αν παραλείψει τη δήλωση  εντός της προθεσμίας αυτής καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει να δουλεύει στον νέο εργοδότη, ο οποίος τον καλύπτει ασφαλιστικά κανονικά στο ΙΚΑ!
  • Το χρονικό διάστημα που ο πολυαπασχολούμενος ασφαλισμένος  απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργίας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ή λόγω απεργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθούν οι απαραίτητες 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα , για παραμονή στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Για τους παραπάνω λόγους , συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή , σαφείς συμφωνίες μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη και να δίνεται ιδιαίτερη βάση στις απαραίτητες δηλώσεις και προθεσμίες!

Την εφαρμογή των παραπάνω θα παρακολουθήσουμε στην πράξη τους επόμενους μήνες.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τις νέες αυτές εξελίξεις , επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close