Αλλαγές στην ασφαλιστική ενημερότητα για πώληση ακινήτου

Photo by PhotoMIX Company on Pexels.com

Την απλοποίηση της διαδικασίας, αλλά και των προϋποθέσεις για την έκδοση του
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι
συναλλαγές που αφορούν σε μεταβίβαση ακινήτων και σύσταση εμπράγματων
δικαιωμάτων επ’ αυτών προβλέπει σχετική τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναμικό του δημοσίου τομέα» και ψηφίστηκε στη βουλή.

O πολίτης που έχει εκκρεμείς οφειλές αποκτά τη δυνατότητα αυτή ηλεκτρονικά καιστο εξής δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνει στα καταστήματα του e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για την έγχαρτη διαδικασία».

Πιο αναλυτικά , στο άρθρο 56 του ανωτέρω νόμου με θέμα : Ασφαλιστική ενηµερότητα στη διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4611/2019 αναφέρονται τα εξής : » Στo άρθρο 25 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 διαγράφεται η φράση «από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ», β) στην περ. β) διαγράφεται η φράση «από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ», γ) στην παρ. 2 αντί της φράσης «χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας» τίθεται η φράση «χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας», δ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 25 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος 1. Ειδικά για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: α) Αν υπάρχει ρυθµισµένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθµισης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισµένη, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισµένη ιδίως όταν παρέχεται εµπράγµατη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκοµίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύµατος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισµένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίµηµα ποσού µέχρι του ύψους της οφειλής. β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθµισµένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας προς τον σκοπό της µεταβίβασης, µε τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίµηµα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συµβολαιογράφο. γ) Στις περιπτώσεις που το τίµηµα από τη µεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειµενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόµενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συµµέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης µε τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, µετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονοµιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 2. Για τη µεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προς τον σκοπό της µεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της. 3. Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότητας, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι βεβαιωµένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος, οφειλές.» «

Ο πολίτης θα μπορεί να λάβει την ασφαλιστική του ενημερότητα και την εντολή
προς τον συμβολαιογράφο για την παρακράτηση της οφειλής από το τμήμα της
συναλλαγής ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στο
κατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ο πολίτης θα μπορεί να λάβει την ασφαλιστική του ενημερότητα και την εντολή προς τον συμβολαιογράφο για την παρακράτηση της οφειλής από το τμήμα της συναλλαγής ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close