Αναγνώριση 6 μηνών για σύνταξη και διευκόλυνση στην προαιρετική ασφάλιση.