Η διόρθωση πράξης πολεοδομικής εφαρμογής ( Διορθωτική πράξη εφαρμογής).