Οι πράξεις εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης και η διαδικασία εκδόσεώς τους.