Οι συντάξεις των διπλοασφαλισμένων ( άρθρο στην Βραδυνή)