Πλασματικά έτη για σύνταξη. Αναγνώριση και εξαγορά.