Τροπολογία για έκδοση συντάξεων από πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές