Δημόσιες Συμβάσεις - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Προσφέρουμε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εντολείς μας σε όλο το φάσμα των δημοσίων διαγωνισμών.

Γνωμοδοτούμε και συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς αλλά και τις αναθέτουσες αρχές σε σχέση με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Υπηρεσίες σε Οικονομικούς Φορείς:

  • Προετοιμασία και παρακολούθηση κατά τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους για τη συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
  • Συμβουλευτική και γνωμοδοτήσεις μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης
  • Σύνταξη ενστάσεων και προσφυγών στο προσυμβατικό στάδιο
  • Σύνταξη δικογράφων και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων

      Υπηρεσίες σε Αναθέτουσες Αρχές:

  • Νομική Συμβουλευτική για την προετοιμασία – διατύπωση των διακηρύξεων και προσκλήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες
  • Συνδρομή στη σύνταξη απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον των διοικητικών αρχών και των αρμόδιων Δικαστηρίων στα πλαίσια αμφισβητήσεων που ανακύπτουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;