Διοικητικό & Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την αντιμετώπιση διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών. Οι διοικητικές διαφορές καλύπτουν τις σχέσεις των πολιτών με το σύνολο των κρατικών/δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα πλαίσια της άσκησης δημόσιας εξουσίας.  

 

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε ενδικοφανείς προσφυγές και ενστάσεις ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής κατά διοικητικών πράξεων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγωγές αποζημίωσης κατά Ελληνικού Δημοσίου, ενστάσεις και προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων ασφαλιστικών ταμείων, Επιθεώρηση Εργασίας και ΕΦΚΑ, αιτήσεις που αφορούν με την υπηρεσιακή και εργασιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, όπως και την εκπροσώπησή τους ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων και Δικαστικών Αρχών.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;