Εργατικό Δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο διέπει το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και αφορά τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες/ επιχειρήσεις.

Υποστηρίζουμε τους εντολείς μας, εργαζόμενους και εργοδότες σε προληπτικό, οργανωτικό και συμβουλευτικό επίπεδο σε όλα τα θέματα του εργατικού δικαίου όπως ενδεικτικά άδειες, νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης, ειδικά θέματα συμβάσεων εργασίας, ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου, απόσπαση εργαζομένων, απολύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας  κατόπιν καταγγελίας από τον ενδιαφερόμενο και τη σύνταξη υπομνημάτων με τις απόψεις του εντολέα μας.

Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων.

Αναλαμβάνουμε τη δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων του εντολέα μας με εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων (καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, υπερωριών, επιδομάτων και δώρων, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα κ.α.). 

Στα πλαίσια της νομικής συμβουλευτικής που παρέχουμε σε εταιρείες αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, σύνταξη, διόρθωση και εναρμόνιση με τη νομοθεσία των συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων με τους εργαζομένους τους, τη σύνταξη κανονισμών εργασίας και τη γενικότερη κατάστρωση και διαρκή παρακολούθηση της εργασιακής πολιτικής της επιχείρησης (ωράριο εργασίας, υπερωρίες, άδειες, μισθοδοσίες, αιτήσεις εργαζομένων).

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;