Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας / Real Estate

Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας σε κάθε θέμα που έχει σχέση με το δίκαιο ακινήτων και ακίνητης περιουσίας, τόσο στο πλαίσιο της μεταβίβασης ακινήτων όσο και στο πλαίσιο της προστασίας και συμφέρουσας εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας

Ενδεικτικά:

  • Έλεγχοι τίτλων
  • Κτηματολόγιο
  • Προετοιμασία συμβολαίου πώλησης
  • Προετοιμασία συμβολαίου αγοράς
  • Συμβουλευτική αξιοποίησης περιουσίας
  • Μισθώσεις ακινήτων
  • Νομική κάλυψη τουριστικών εκμεταλλεύσεων/ βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb/Booking κλπ.
  • Πολεοδομικό Δίκαιο
  • Εργολαβικές συμβάσεις, εργολαβικά προσύμφωνα, υποθέσεις έκπτωσης εργολάβου, αγωγές, καταγγελία εργολαβικών συμβάσεων, ποινικές ρήτρες, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε εργολαβικές συμφωνίες.

Είστε έτοιμοι να συνεργαστούμε;