Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και εργατικό με τον Ν. 4488/2017

Στο παρακάτω βίντεο, ο  Γιάννης Μαυρωνάς σχολιάζει τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών, των κύριων και επικουρικών συνταξιοδοτικών παροχών και της εργατικής νομοθεσίας με τον Νόμο 4488/2017 που μόλις ψηφίστηκε. Γίνεται αναφορά στις κυρώσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που κινείται από τα ΚΕΑΟ για την είσπραξη των προστίμων και των οφειλόμενων εισφορών εκτός ρύθμισης, την νομική άμυνα του οφειλέτη εάν δεχτεί ειδοποιητικό έγγραφο για τις οφειλές του. Ειδική μνεία γίνεται στους δημοσίους υπαλλήλους και το ανώτατο πλαφόν 30% που τίθεται στις μειωμένες συντάξεις καθώς και στην προθεσμία που έχουν μέχρι το τέλος του 2017 για να κάνουν αίτηση εξαγοράς των απαραίτητων πλασματικών τους ετών σε χαμηλότερη τιμή από την τελική που θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια.  Τι γίνεται με τις επικουρικές συντάξεις με βάση τον νέο νόμο, τι γίνεται με τον νέο υπολογισμό σύνταξης και πως διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα. Συνέχεια

Advertisements

Απασχόληση συνταξιούχων του Δημοσίου . Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σε αμέσως προηγούμενη ανάρτησή μας, σας είχαμε ενημερώσει για το νομικό καθεστώς που διέπει την ανάληψη εργασίας και την συνέχιση ασφάλισης από άτομο που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί γενικά .

Οι ρυθμίσεις του αρ. 63 παρ. 1 του Ν. 2676/1999  έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους του Δημοσίου και στους συνταξιούχους στρατιωτικούς .

Συγκεκριμένα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010) ορίζεται ότι:

«1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν,

έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που εργάζονται

εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) ή

αυτοαπασχολούνται. Ομοίως, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους συνταξιούχους

στρατιωτικούς, για τους οποίους όμως το αναφερόμενο όριο ηλικίας μειώνεται

κατά δύο (2) έτη.

 Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, καθώς και των

παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.

  1. Οι συνταξιούχοι του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου

υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο

στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται

καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά

το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα που αυτοαπασχολείτο,

και πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με το νόμιμο τόκο

υπερημερίας».